Gedragsregels

Wij zijn aangesloten bij Gehandicaptensport Nederland.
Omdat onze doelgroep bestaat uit personen met een verstandelijke beperking zijn dat dus zeer kwetsbare personen.
Wij houden ons qua aannamebeleid voor begeleiders en vrijwilligers dan ook aan de gedragsregels, zoals deze zijn opgesteld door NOC*NSF, en vragen aan onze vrijwilligers een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Bij onverhoopte voorkomende gevallen kunt u ook contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon, mevrouw A. Hogenhorst, telefoonnummer
0183 441177.

Enkele voorbeelden van die gedragsregels zijn:
• De begeleid(st)er zorgt voor een veilige omgeving en sfeer.
• De begeleid(st)er tast de deelnemer niet in zijn of haar waardigheid aan en dringt zich niet verder in het privé-leven van de deelnemer dan nodig is.
• De begeleid(st)er kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
• De begeleid(st)er onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten.
• De begeleid(st)er helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Voor verdere gedragsregels en/of informatie verwijzen wij u ook naar de website van NOC/NSF:
https://www.nocnsf.nl/sport-en-integriteit/gedragscodes-sport.